Projekat Razmena obrazovnih aktivnosti izmedu Italije i Kosova u cilju Razvoja partnerstva

16

Projekat Razmena obrazovnih aktivnosti izmedu Italije i Kosova u cilju Razvoja partnerstva, priredila Anna Maria Donnarumma, Izdavac PRO.DO.C.S., Rim, 2009, 200 str.

Knjiga je nastala u okviru Projekta Obrazovanja za razvoj pod nazivom “Razmena obrazovnih aktivnosti izmedu Italije i Kosova u cilju razvoja partnerstva” koji su sprovele italijanske i kosovske nevladine organizacije 2009. godine, a cilj projekta bio je da se ojacaju i ucvrste procesi vršnjacke edukacije.
Ovo istraživanje/studija odabralo je kao svoju intervenciju dobru praksu medunarodne saradnje i to putem analize konteksta Države koja je ponovo proucavana na osnovu razlicitih pristupa, a u zavisnosti od sektora istraživanja, pri cemu su poštovane strateške i projektne smernice 7 nevladinih organizacija ukljucenih u projekat.
Oblasti interesovanja na osnovu kojih se razvilo ovo istrazivanje su: oblast socijalne zaštite, i to u vezi sa položajem napuštene dece, obrazovni sektor, meduetnicki/medukulturni dijalog, primarni sektori ekonomskog razvoja, finansijski razvoj i razvoj mikrokreditiranja i migracioni fenomen. Na istraživanju je radila ekipa od 15 radnika/istraživaca iz Italije i sa Kosova a izdala ga je NVO PRO.DO.C.S u okviru edicije “Gradovi i državljanstva” na cetiri jezika: italijanskom, albanskom, srpskom i engleskom.

KLJUCNE RECI: obrazovanje za razvoj; partnerstvo; medunarodna saradnja: medukulturni dijalog; ekonomski razvoj; evropsko državljanstvo; imigracija; multietnicki suživot; vršnjacka edukacija; ruralna ekonomija.

 

UVOD

Projektom Obrazovanja za razvoj, a pod nazivom “RAZMENA OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZMEÐU ITALIJE i KOSOVA U CILJU RAZVOJA PARTNERSTVA“, koji je realizovan tokom ove godine, i to na osnovu sporazuma izmedu italijanskih i kosovskih nevladinih organizacija, želeli smo da ojacamo i ucvrstimo procese vršnjacke edukacije i istraživanja, spajanje potencijala lokalnog udruživanja, teritorijalnih mreža i privatnih organizacija koje se bave socijalnim pitanjima, kao i administrativnih i vladinih subjekata koji su od 1999. pa do danas ukljuceni u projekte u dvema zemljama i koji su radili u partnerskom odnosu.
Putem razlicitih vidova saradnje (vanredno stanje, humanitarna pomoc, samostalni razvoj, decentralizovana saradnja), ove dve zemlje otkrile su poluge za pokretanje promovisanja coveka kao ljudskog bica u njegovom izražavanju dostojanstva/slobode – u zavisnosti od etnickih, kulturnih i verskih razlika – sa obnovljenim perspektivama za razvoj zajednice i za izgradnju dijaloga izmedu razlicitih subjekata, a u cilju približavanja na institucionalnom nivou i u korist mirnog zajednickog života. U trenutnom stanju suverene stabilnosti i institucionalne demokratije na Kosovu, radilo se na pružanju podrške procesima razvoja zajednice, na garantovanju ljudskih prava za sve, na meduetnickom/meduverskom dijalogu i na stvaranju razlicitih vidova mirnog suživota sa manjinama koje su prisutne na teritoriji Kosova.
Projekat je zahtevao produbljivanje znanja i svesti u vezi sa zajednickom pripadnošcu istoj geopolitickoj oblasti, u okviru koje su Evropska unija i Balkan pozvani da se zajedno suoce sa problematikama koje su proizašle iz dobrosusedskih politickih odnosa i zajednickog evropskog državljanstva. Kao primer je uzeto istraživanje konteksta Kosova kao zemlje koja je u fazi tranzicije/promene, a koja se nalazi u istoj regionalnoj oblasti i koja predstavlja konkretne izazove po pitanju evropskog prostora, a sve to u cilju dostizanja modela jedne solidarne Evrope koja je proširena i na oblast Balkana, omogucavajuci pritom uslove za partnerstvo, za samostalni razvoj i za miran suživot u zemljama koje ovoj oblasti pripadaju.
U ovom smislu, rezultati studije/istraživanja “Partnerstvo izmedu Italije i Kosova”, koje je glavni instrument ovog projekta, a koje je ovde objavljeno na italijanskom jeziku, zajedno sa verzijama na albanskom, engleskom i srpskom jeziku u drugim izdanjima u okviru edicije “Gradovi i državljanstva”, predstavljaju izbor Italijanske kooperacije. Uloga koju je svaka od NVO ukljucenih u projekat obavila doprinela je da se sakupe predlozi projekata i vidovi koordinacije izmedu mnoštva subjekata, i to sledeci logiku pomaganja i umreženog rada, a kako bi se valorizovali specificni sektori sociokulturnih strategija i samostalnog razvoja u kojima su same NVO imale najviše iskustva i u kojima su stekle najvecu kompetentnost, kako u vidu intervencija u okviru razlicitih projekata tako i u vidu dobre prakse saradnje. Na temelju ovoga od suštinske važnosti su bile udružene akcije i stroge procene sa nadležnima iz Italijanske kooperacije, kao i sa drugim, decentralizovanim i institucionalnim, društvenim akterima u svojstvu privilegovanih subjekata, stvarajuci partnerstva izmedu Italije i Kosova putem odabranih aktivnosti i aktivnosti ad hoc, u cilju podrške planovima lokalnog razvoja. Putem analize i temeljnog ispitivanja procesa koji su se iskusili i koji su prerasli u partnerstvo, povecan je nivo svesti o razlicitim mogucnostima pojacane društvene subjektivnosti u okviru procesa demokratskog razvoja sopstvenog okruženja.
Velika i direktna pažnja takode je posvecena isticanju važne uloge privilegovanih subjekata sa ove teritorije (NVO, državne i administrativne ustanove, institucije), medu odabranom populacijom i školstvom obeju zemalja, Italije i Kosova, kojima su pruženi instrumenti, informacije i inovativni pristupi u cilju meduzavisnog i participativnog razvoja.
Tako smo u toku istraživanja, i to tokom perioda od tri tromesecja, imali rad jedne ekipe od 15 radnika/istraživaca, podeljenih na gotovo jednak broj izmedu Italije i Kosova.
Tematski razvoj se odnosi na razlicite serije projektnih intervencija u oblasti analize okruženja, koje se s vremena na vreme ponovo ispituje, pocevši od razlicitih pristupa u zavisnosti od sektora koji se istražuje. Interesantno je obaviti njegovo uporedno tumacenje i utvrditi tematsko ukrštanje. Razmena statistickih podataka i razlicitih indikatora analize/procene težila je da u perspektivi poboljša i ojaca cak i pristupe socijalne stabilnosti kao i procese saradnje. Svaki institucionalni, kao i svaki subjekat civilnog društva bio je ukljucen u projekat na osnovu sopstvenog identifikujuceg sklopa i svojih projektnih potencijala.
Ovo istraživanje bice prezentovano na dvema medunarodnim konferencijama koje ce se održati u Rimu pocetkom novembra 2009. i u Prištini/Prishtinë u martu 2010. Ono ce biti upotrebljeno kao osnova za raspravu i suocenje izmedu izlagaca i ucesnika.
Kao poslednji instrument u cilju detaljnijeg tematskog proucavanja predvideno je pravljenje web prostora na internet sajtu nevladine organizacije PRO.DO.C.S., koja je i organizacija predvodnica projekta, kako bi se neprekidno i on line prikupili svi plodovi obavljenog rada, a uz mogucnost stvaranja linkova za sajtove svih NVO ukljucenih i zainteresovanih za projekat, razlicitih državnih/administrativnih institucija kao i univerziteta. Prilozi koji su navedeni u fusnotama ovih istraživanja vec su on line. Predviden je i prostor namenjen forumu koji bi trebalo da naprave NVO kao i druge kosovske i italijanske organizacije koje su zainteresovane da vec zapoceti rad nastave sa dodatnim informacijama, garantujuci na taj nacin uvek ažurirani tok razmene podataka.
Na kraju treba istaci i aktivnosti koordinacije koje vec postoje na Kosovu izmedu italijanskih NVO a koje promoviše i prati Lokalna tehnicka jedinica Italijanske kooperacije u Prištini i koje su pod supervizijom Italijanske ambasade u Beogradu, a koje su potpomogle procese medusobne podrške izmedu NVO. Njima se iskreno zahvaljujemo zato što su omogucile jasno prikazivanje adekvatnih pokazatelja kvaliteta i projektnog zalaganja radi postizanja željenih ciljeva. Koordinacija izmedu razlicitih NVO omogucila je aktiviranje teritorijalne mreže, u okviru koje treba definisati uloge svih subjekata na osnovu njihovog institucionalnog sklopa i na osnovu njihovih potencijala. Na osnovu takve logike pomaganja razmenjeni su fokusi i inovativni pristupi za pružanje podrške buducim udruženim akcijama vršnjacke edukacije, saradnje i politike dobrodusedskih odnosa sa oblašcu Balkana. Takode se zahvaljujemo i svima onima koji su saradivali i koji su omogucili stvaranje ovog istraživanja, a koji su pomenuti u jednom drugom delu ove publikacije.
Ovo istraživanje ima za cilj da bude znacajna poruka razlicitim zajednicima kako u Italiji tako i na Kosovu, i ono je korisno za izradu efikasnih instrumenata komunikacije i medusobne razmene. Zajednicki rad na ovoj teritoriji i medusobno poznavanje mogu da olakšaju rad u cilju samostalnog razvoja i postizanja Milenijumskih ciljeva razvoja (MDGs), kao i u cilju nenasilnog upravljanja konfliktima ne bi li se doprinelo mirnom zajednickom životu.

Anna Maria Donnarumma
predsednica organizacije PRO.DO.C.S.

OVO ISTRAŽIVANJE ODABRALO JE SLEDECE STRATEŠKE TACKE KAO OBLASTI ZA INTERVENISANJE KOJE JE REALIZOVANO U PARTNERSTVU SA KOSOVSKIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

1. Istraživanje u oblasti socijalne zaštite priredila je organizacija Ai.Bi. u cilju istraživanja nedostataka koji su zapaženi na ovoj teritoriji, a posebno u vezi sa položajem/stanjem napuštene dece, a ono se potom, putem akcija koje predvida sistem za zaštitu dece i porodice, proširilo na enklave i na kosovska sela.

2. Istraživanje u vezi sa obrazovnim sektorom priredile su organizacije R.T.M. i C.E.S.E.S. radi utvrdivanja pokazatelja obrazovanja, što bi sa jedne strane trebalo da omoguci razvoj sposobnosti/strucnosti u cilju ljudskog razvoja, a sa druge društvene promene u cilju medukulturnog pristupa. Ovo istraživanje odnosi se i na promovisanje prava dece u oblasti školstva putem istraživanja u sektorima didakticnog planiranja i formalnog i stalnog obrazovanja.

3. Istraživanje u vezi sa meduetnickim i medukulturnim dijalogom priredila je organizacija INTERSOS a u cilju utvrdivanja toka odnosa koji bi promovisali medusobno prihvatanje izmedu etnickih grupa i oblike mirnog suživota unutar Kosova, i to putem susreta izmedu predstavnika meduetnickih i meduverskih grupa kao i putem njihovog ukljucenja u aktivnosti.

4. Istraživanje u vezi sa primarnim sektorima ekonomskog razvoja, kao što su poljoprivreda i stocarstvo, priredila je organizacija PRO.DO.C.S. radi utvrdivanja varijabli razvoja zemlje koje su vezane za primarne proizvodne strukture, a u cilju odredivanja uslova za povecanje procenta produktivnosti i kruga proizvodnje – komercijalizacije – prihoda, putem analize razvojnih procesa i projekata.

5. Istraživanje u oblasti finansijskog razvoja i mikrokreditiranja, koje se smatra adekvatnim instrumentom za zadovoljavanje potražnje za kreditiranjem u primarnim sektorima razvoja, priredila je organizacija CeLIM Milano, i to putem analize trenutnog stanja u oblasti mikrokreditiranja na Kosovu i njegovih potencijala, kao i putem ispitivanja plasmana na tržište, uz analizu položaja konkurencije i analizu tržišta poljoprivrednih proizvoda.

6. Istraživanje migracionog fenomena priredila je organizacija IPSIA u cilju razumevanja tipologije migracionih kretanja i ukljucenja kosovskog stanovništva u italijansko društvo, sledeci pritom kvalitativnu i kvantitativnu analizu njegove migracije i uzimajuci u obzir podatke koji se odnose na traženje viza, a u saradnji sa Kancelarijom za izdavanje viza Konzulata u Prištini i putem intervjua sa emigrantima i povratnicima.